Associació TDAH Cerdanya t’informa sobre la seva política de privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del lloc web tdahcerdanya.eu.

En aquest sentit, l’associació TDAH Cerdanya garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia de drets digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús de lloc web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat així com les condicions incloses en l’avís legal.

Associació TDAH Cerdanya

Nif/cif: G42803478

Domicili: apartat de correus 101 de la població de Puigcerdà, 17520 província Girona

Correu electrònic: info@tdahcerdanya.eu

Lloc web: https://tdahcerdanya.eu

En el tractament de les teves dades personals, l’associació TDAH Cerdanya aplicarà els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: l’associació TDAH Cerdanya sempre requerirà el consentiment per al tractament de les teves dades personals que pot ser per a un o diverses finalitats específiques sobre els quals t’informarà prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: l’associació TDAH Cerdanya et sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la fi o les finalitats que els sol·licita.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades es mantindran durant el temps estrictament necessari per a la fi o les finalitats del tractament.

L’associació TDAH Cerdanya t’informarà del termini de conservació corresponent segons la finalitat. En el cas de subscripcions, l’associació TDAH Cerdanya revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida.

Has de saber que l’associació TDAH Cerdanya té i pren les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

S’informa que la informació de les teves dades personals a l’associació TDAH Cerdanya sempre seran informatitzades en els nostres servidors prèvia informació i consentiment d’aquesta política de privacitat, on en cada formulari hauràs de validar un consentiment per validar que estàs informat i dones el consentiment per aplicar la política de privacitat de l’associació TDAH Cerdanya.

S’informa que les dades personals proporcionades pels usuaris no exerceixen cap dret sobre l’administració i control de l’associació TDAH Cerdanya. 

Per a navegar per https://tdahcerdanya.eu no és necessari que facilitis cap dada personal. Els casos en els quals sí que proporciones les teves dades personals són els següents:

Per registrar-te com usuari a la pàgina web de l’associació TDAH Cerdanya.

Per registrar-te com a membre de l’associació TDAH Cerdanya.

Per registrar-te com a membre de les comissions de l’associació TDAH Cerdanya.

En contactar a través dels formularis de contacte o enviar un correu electrònic a l’associació TDAH Cerdanya.

En realitzar un comentari en un article o pàgina de l’associació TDAH Cerdanya.

En inscriure’t en un formulari de subscripció d’informació o un butlletí de l’associació TDAH Cerdanya.

En inscriure’t en un formulari d’alta membre de l’associació TDAH Cerdanya.

En inscriure’t en un formulari d’ata membre comissions de l’associació TDAH Cerdanya.

En realitzar una demanda de drets ARCOPOL sobre les teves dades personals al formulari de contacte destinat a tal efecte o per sol·licitud per correu electrònic.

En inscriure’t en un formulari de contacte per l’administrador de la pàgina web.

L’Associació TDAH Cerdanya informa als seus usuaris de les normatives vigents en matèria de protecció de dades.

L’associació TDAH Cerdanya garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia de drets digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals estableix, en els seus articles 11 i següents, els drets de qualsevol persona afectada o interessada (persona física titular de les dades) en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal.

Els articles 15 i següents del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades regulen els drets de les persones interessades envers el tractament de les seves dades.

S’informa als usuaris que l’Associació TDAH Cerdanya utilitza els següents principis pel tractament de les dades personals:

Les dades personals s’utilitzaran pel tractament destinat a tal efecte en cada formulari, limitades i utilitzades per l’ús degudament informat en cada sol·licitud de dades personals.

En cada formulari on és sol·liciti de dades personals s’informarà a l’usuari de les dades recollides, la seva destinació i efectes.

Es demanarà sempre la conformitat per part de l’usuari pel consentiment de recollida i processament de dades personals, i s’informarà per la seva destinació i ús.

L’usuari que facilita les dades personals rebrà una còpia de les dades facilitades al seu correu electrònic amb informació detallada i amb l’ informació sobre els drets ARCOPOL per exercir els seus drets.

S’informa als usuaris que l’Associació TDAH Cerdanya només sol·licitarà dades personals en els formularis destinats a tal efecte en la pàgina web: https://tdahcerdanya.eu

S’informa als usuaris que l’Associació TDAH Cerdanya no informa ni cedeix cap dada personal a tercers.

S’informa als usuaris que l’Associació TDAH Cerdanya utilitzarà el mitjà permès per l’usuari per poder contactar amb ell. Aquest mitjà de comunicació, ja sigui per correu electrònic, correu postal o telèfon ho haurà de permetre i acceptar l’usuari en els formularis corresponents que sol·licitin un mitjà de comunicació per poder contactar amb ell.

Els drets són els següents:

Dret d’accés

És el dret d’un mateix a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d’on s’han tret, si s’han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

Dret de rectificació

És el dret d’un mateix a rectificar gratuïtament les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.

Dret de cancel·lació

És el dret d’un mateix a suprimir gratuïtament les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries,  quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui o siguin contràries a la LOPD. La cancel·lació origina el bloqueig de les dades.

Dret d’oposició

És el dret que té la persona interessada a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals relatives a ella siguin objecte d’un tractament basat en allò que disposa l’article 6.1.e o f del Reglament europeu, inclosa l’elaboració de perfils.

Dret a la portabilitat de les dades

La persona interessada té dret a rebre les dades personals que l’afectin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que li impedeixi el responsable que els hagués facilitat quan:

El tractament estigui basat en el consentiment.

El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

La persona interessada té dret que les dades personals es puguin transmetre directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

És accessori al dret d’accés.

Dret a l’oblit

És un dret accessori al dret de supressió. Es tracta del dret a sol·licitar, sota certes condicions, que els enllaços amb dades personals d’una persona no figurin als resultats de recerca a Internet realitzats pel seu nom. L’Associació TDAH Cerdanya només utilitza les dades personals pels efectes establerts en cada formulari i no es facilitarà ni posarà cap dada en cap mitja de comunicació ni en cap àmbit d’actuació extern; només s’utilitzaran les dades per la finalitat descrita i explicada en cada petició de dades, sent només d’ús pel tractament destinat a tal efecte en cada formulari, limitades i utilitzades per l’ús degudament informat en cada sol·licitud de dades personals.

Dret a la limitació del tractament

La persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

La persona interessada impugni l’exactitud de les dades personals durant el termini que permeti al responsable verificar-ho.

El tractament sigui il·lícit i la persona interessada s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació d’ús.

La persona interessada s’hagi oposat al tractament i mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de la persona interessada.

Els drets ARCOPOL són personals. Només els pot exercir alguna de les persones següents:

La mateixa persona afectada o interessada, de la qual es tracten dades personals, que ha de tenir més de 14 anys i no estar incapacitada legalment.

Un representant legal (si la persona es troba en situació d’incapacitat legal o és menor d’edat, menor de 14 anys o major de 14, si la llei ho exigeix).

Un representant designat voluntàriament per la persona interessada o afectada.

Les sol·licituds per a l’exercici dels drets sobre les dades personals emmagatzemades als servidors de l’Associació TDAH Cerdanya que presentin les persones afectades han de complir un contingut mínim legalment establert:

Nom i cognoms.

Fotocòpia del DNI, passaport o altre document vàlid equivalent que l’identifiqui. En el cas que es faci per correu electrònic, cal un enviar una còpia del document que l’identifiqui signat digitalment.

Petició molt detallada i informada en què es concreta la sol·licitud expressada de forma clara i entenedora. En el cas del dret de rectificació, cal indicar, a més, a quines dades es refereix i quina correcció s’ha de fer. També s’han de concretar les dades en el dret de cancel·lació i d’oposició, si s’escau.

Adreça a efecte de notificacions. Si es demana per mitjans electrònics, també adreça de correu electrònic.

Data de la petició i signatura de la persona sol·licitant.

En el seu cas, documents que acreditin la petició.

Si la persona afectada actua per mitjà de representant (legal o voluntari), la sol·licitud ha d’incloure també:

Fotocòpia del DNI, passaport o altre document vàlid equivalent que identifiqui el/la representant.

Document/s on consti la representació (escrit d’autorització, llibre de família, sentència judicial de nomenament de tutor, etc.).

Les vies preferents que l’Associació TDAH Cerdanya preveu per atendre les sol·licituds d’exercici dels drets són les següents:

A través del nostre formulari d’exercici dels drets personals ARCOPOL de la nostra web https://tdahcerdanya.eu on s’iniciarà una comunicació per correu electrònic per poder exercir els seus drets.

A través del nostre correu electrònic: tdahcerdanya@gmail.com

A través del nostre correu postal:

Associació TDAH Cerdanya

Departament Drets ARCOPOL

Apartat de correus 101

17520 Puigcerdà ( Girona )

Quan es realitzin peticions per exercir els drets ARCOPOL s’haurà d’indicar en l’assumpte del correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació: Sol·licitud DRETS ARCOPOL.

Dret d’accés: 1 mes

Dret de rectificació: 1 mes

Dret de supressió: 1 mes

Dret d’oposició: 1 mes

Dret de portabilitat de les dades: 1 mes

Dret a l’oblit: 1 mes

Dret a la limitació del tractament: 1 mes

Tots els terminis es compten a partir de l’endemà de la data de recepció de la sol·licitud de la persona interessada.

Tens dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’agència espanyola de protecció de dades https://www.aepd.es/es, si consideres que el tractament de dades personals que et concerneixen infringeix el reglament.

Quan et connectes al lloc web de l’associació TDAH Cerdanya https://tdahcerdanya.eu et subscrius al seu butlletí o realitzes gestions amb el teu usuari dins de la pàgina web, estàs facilitant informació de caràcter personal de la qual el responsable és l’associació TDAH Cerdanya. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP de connexió, nom i cognoms, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altres informacions d’interès que siguin necessàries i limitades al tractament de la sol·licitud. En facilitar aquesta informació, dónes el teu consentiment perquè la teva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada en la base de dades de la pàgina web de l’associació TDAH Cerdanya , només com es descriu en l’avís legal i en la present política de privacitat.

Les dades personals i la finalitat del tractament per part l’associació TDAH Cerdanya és diferent segons el sistema de captura d’informació:

Formularis de contacte: l’associació TDAH Cerdanya sol·licita dades personals entre els quals poden estar: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça postal amb la finalitat de respondre a les teves consultes.

Per exemple, l’associació TDAH Cerdanya utilitza aquestes dades per a donar resposta als teus missatges, dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa en el lloc web, els serveis que es presten a través del lloc web, el tractament de les teves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en el lloc web, així com qualsevol altra consulta que puguis tenir i que no estigui subjecta a les condicions del lloc web o de la contractació.

Formularis de subscripció a continguts: l’associació TDAH Cerdanya sol·licita les següents dades personals: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça postal per a gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials.

Formularis de subscripció a usuari membre i quotes de l’associació: l’associació TDAH Cerdanya sol·licita les següent dades personals: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon, adreça postal, número de compte bancari per domiciliar les quotes de l’associació TDAH Cerdanya ( IBAN ), sol·licitud i consentiment per ser membre de l’associació, sol·licitud i consentiment per domiciliar les quotes i sol·licitud i consentiment per rebre notificacions per correu electrònic de l’associació TDAH Cerdanya.

Formularis de subscripció a comissions de l’associació: l’associació TDAH Cerdanya sol·licita les següent dades personals: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon, sol·licitud i consentiment per formar part de les comissions escollides i consentiment per rebre notificacions per correu electrònic de l’associació TDAH Cerdanya.

Les dades que facilitis l’associació TDAH Cerdanya estaran situats en els servidors de l’empresa Informàtica IGUIN amb domicili 28 bis, Avenue des Guinguettes, de la població de Bourg-Madame, país França.

Existeixen altres finalitats per les quals l’associació TDAH Cerdanya tracta les teves dades personals:

Per a garantir el compliment de les condicions recollides en l’avís legal, en la política de privacitat i en la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajudin aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Per a donar suport i millorar els serveis que ofereix l’Associació TDAH Cerdanya.

Per a gestionar les xarxes socials. L’associació TDAH Cerdanya té presència en xarxes socials. Si et fas seguidor en les xarxes socials de l’associació TDAH Cerdanya el tractament de les dades personals es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i que has acceptat prèviament.

Pots consultar les polítiques de privacitat de les principals web de les xarxes socials has de dirigir-te a la seva política de privacitat:

Facebook https://es-es.facebook.com/privacy/explanation

Twitter https://twitter.com/es/privacy/previous/version_12

L’associació TDAH Cerdanya tractarà les teves dades personals amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informar-te de les seves activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

En cap cas l’associació TDAH Cerdanya utilitzarà els perfils dels seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

Per a protegir les teves dades personals, l’associació TDAH Cerdanya pren totes les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques de la indústria per a evitar la seva pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció d’aquests.

El lloc web https://tdahcerdanya.eu està allotjat en els servidors propis de l’empresa IGUIN Informàtica Cerdanya proveïdor de serveis informàtics. La seguretat de les teves dades està garantida, ja que prenen totes les mesures de seguretat necessàries per a això. Pots consultar la seva política de privacitat i l’avís legal en la seva pàgina web https://iguin.eu per a tenir més informació.

Les pàgines d’aquest lloc web poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres web es comporta exactament de la mateixa manera que si haguessis visitat l’altra web.

Aquests llocs web poden recopilar dades sobre tu, utilitzar cookies, incrustar un codi de seguiment addicional de tercers, i supervisar la teva interacció usant aquest codi.

La base legal per al tractament de les teves dades és: el consentiment mitjançant una validació de la política de privacitat de l’associació TDAH Cerdanya conforme has llegit i entès la seva política de privacitat i l’avís legal de la pàgina web https://tdahcerdanya.eu

Per ser usuari registrat, membre de l’associació, membre de les comissions de treball, contactar amb l’associació TDAH Cerdanya, subscriure’t a un butlletí, comentar articles i/o opinar o realitzar qualsevol altre formulari autoritzat per l’associació TDAH Cerdanya has d’acceptar la present política de privacitat i avís legal de la pàgina web https://tdahcerdanya.eu

Les categories de dades personals que tracta l’associació TDAH Cerdanya són:

Dades identificatives d’usuaris registrats, membres registrats, membres de les comissions registrats, formularis de contacte, formularis d’alta de membres, formularis d’alta de membres de les comissions, i la web https://tdahcerdanya.eu propietat de l’associació TDAH Cerdanya.

Les dades personals que proporcions a l’associació TDAH Cerdanya es conservaran fins que sol·licitis la seva supressió, per la fi de la finalitat o ús de l’obtenció de les dades personals o per dissolució de l’Associació TDAH Cerdanya.

L’associació TDAH Cerdanya és reserva el dret de poder suprimir les dades proporcionades per motius de seguretat, o per decisió de la junta d’administració de l’associació TDAH Cerdanya.

L’associació  TDAH Cerdanya podrà exercir el seu dret de supressió de les dades personals sense previ avís o per ordre judicial.

L’associació TDAH Cerdanya està sotmesa a l’ordenament jurídic de l’estat Espanyol i de la comunitat autonòmica de la Generalitat de Catalunya.

En navegar per lloc web es poden recollir dades no identificatives, que poden incloure, l’adreça IP, localització física segons l’adreça IP, un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, hàbits de navegació i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar-te.

L’associació TDAH Cerdanya utilitza la informació obtinguda per a obtenir dades estadístiques, analitzar tendències, administrar el lloc, estudiar patrons de navegació i per a recopilar informació demogràfica.

Com a persona real i/o administrador d’entitat pública o privada et compromets al fet que les dades facilitades a l’associació TDAH Cerdanya siguin correctes, complertes, exactes i vigents, així com a mantenir-los degudament actualitzats.

Com a usuari del lloc web ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis al lloc exonerant l’associació TDAH Cerdanya de qualsevol responsabilitat sobre aquesta legitimació que correspon únicament a l’usuari que proporciona les dades.

Com a usuari del lloc web declares haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptes i consents el tractament dels mateixos per part de l’associació TDAH Cerdanya en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

S’informa que l’usuari té els drets ARCOPOL degudament explicats en aquesta política de privacitat i que pot consultar en: https://tdahcerdanya.eu/index.php/drets-arcopol-dades-personals

L’exercici dels teus drets no inclou els drets i deures que l’associació TDAH Cerdanya estigui obligat a conservar amb finalitats administratives, legals o de seguretat.

L’associació TDAH Cerdanya es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

Aquestes polítiques són vigents a partir de l’1 de gener de 2024.

Aquestes polítiques estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades i informades.